اصول اخلاقی انتشار مقاله

 تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ

- قوانین حق مالکیت ادبی و هنری ( کپی رایت) می بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

  

 

تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات

- تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت ، گرایش جنسی ، باورهای مذهبی ، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.
  
محرمانه بودن اطلاعات

- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

  رعایت منافع اشخاص

- امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده  انجام شود.