راهنمای نویسندگان

به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوری و چاپ مقالات خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید.

1- مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه­ی داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

2- حجم مقاله نباید از حداکثر 20صفحه چاپی به قطع نشریه تجاوز کند (با در نظر گرفتن محل جداول- اشکال- خلاصه- نتایج و فهرست منابع).

3- مقالات دقیقا بر اساس راهنمای جدول زیر تنظیم گردد.

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله انگلیسی

15Bold

B Zar

اسامی نویسندگان فارسی

12Bold

B compset

تیترهای داخل متن

14Bold

B lotus

کلیدواژه

12Bold

B lotus

سرصفحه

10 نازک

B compset

پانویس لاتین

10 نازک

Times NewRoman

عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها

11 نازک

B lotus

منابع لاتین

11 نازک

Times NewRoman

چکیده­های انگلیسی

تیتر Abstract

11Bold, Italic

Times NewRoman

عنوان مقاله انگلیسی

14Bold

Times NewRoman

اسامی نویسندگان انگلیسی

12  نازک

Times NewRoman

متن چکیده انگلیسی

11  نازک

Times NewRoman