بررسی تأثیر محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با محیط سنتی بر میزان یادگیری زبان‌آموزان

چکیده

یادگیری الکترونیکی به‌عنوان تکنولوژی نوین آموزشی، یکی از پدیده‌های دنیای مدرن است که در عصر اطلاعات و در جامعۀ مبتنی بر دانش پا به عرصۀ وجود گذاشته است. ویژگی اصلی و اساسی یادگیری الکترونیکی، خاصیت ارتباطی و تعاملی آن است. هدف پژوهش حاضر «بررسی تأثیر محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با  محیط سنتی بر میزان یادگیری زبان‌آموزان » بود. روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با استفاده از گروه کنترل بود. تعداد 32 نفر به روش در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه به آزمایش و کنترل جایگزین شدند.  اندازه‌گیری متغیر وابسته (میزان یادگیری) برای هر دو گروه در یک‌زمان و تحت یک شرایط صورت گرفت. سپس گروه آزمایش به مدت 6 هفته در معرض متغیر مستقل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میانگین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد و محیط یادگیری الکترونیکی بر میزان یادگیری زبان آموزان تأثیر داشته است. محیط‌های یادگیری الکترونیکی به‌عنوان ابزارهای نوین، توانایی شایانی برای تغییر آموزش و یادگیری دارند و می‌توان کیفیت یاددهی و یادگیری را در نظام‌های آموزشی با کاربرد درست آن‌ها ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها