بررسی ضرورت یادگیری مفاهیم ریاضی در آموزش فیزیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تاریخ به روشنی رابطه نزدیک پیشرفت همگام ریاضی و فیزیک را نشان میدهد که لاجرم ­این مطلب را  نمیتوان در آموزش و یادگیری علوم تجربی نادیده گرفت .از این رو مقاله حاضر به بررسی اثربخشی یادآوری وآموزش پیشنیازهای دانش ریاضی بر یادگیری مفاهیم فیزیک می پردازد .طرح پژوهش به روش آزمایشی چهارگروهی سولومون با دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام بودند که تعداد 115 نفر از آنان در چهار گروه ( دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر تحلیل واریانس چند متغییره (MANOVA)، آزمون ویلکاکسون-مان-ویتنی و آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت دانش آموزان در یادگیری مفاهیم علم فیزیک، عدم آشنایی کافی دانش آموزان با پیش نیازهای ریاضی است. لذابرای افزایش درک مفهومی دانش آموزان از فیزیک و بهبود عملکرد آن ها در آزمون های فیزیک باید به ضرورت آموزش و یادآوری پیش نیازهای ریاضی قبل ازِارائه مفاهیم، چه در ساختار کتب درسی و چه در حین تدریس، توجه شود. همچنین، در نظر گرفتن اهمیت این موضوع می تواند ما را در بهبود پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان کمک نماید

کلیدواژه‌ها