رویکرد یادگیری تلفیقی برای آموزش دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به‌عنوان قشری از دانش‌آموزان هستند که ازلحاظ ذهنی، جسمانی، هیجانی و اجتماعی بادانش‌آموزان عادی فرق داشته و شرایط خاص آن‌ها، نیازمند بذل‌توجه و کمک بیشتر توسط مسئولین و متصدیان نظام آموزشی است. هدف پژوهش حاضر ارائه رویکرد یادگیری تلفیقیبه‌عنوان رویکردی مناسب برای آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است. برای دستیابی به این هدف،پژوهش حاضر به شکل توصیفی انجام‌ شده و از روش اسنادی- تحلیلی استفاده‌ شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع علمی داخلی و خارجی اعم از کتب، مجلات، وب‌سایت‌های معتبر علمی در مورد کلید واژه‌های تحقیق بودند که به شکل در دسترس نمونه‌هایی بررسی شد و این بررسی تا حدی ادامه یافت که یک غنای نظری حاصل شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تنوع و تفاوت‌های فردی بسیار زیاد بین دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در آموزش این طیف از دانش‌آموزان نیاز به رویکردی سیال و انعطاف‌پذیر است که به فراخور افراد و شرایط مختلف بتواند به شکل منسجمی فرایند یاددهی- یادگیری را مورد حمایت قرار دهد؛ رویکردی که می‌تواند چنین کارکرد انعطاف‌پذیری داشته باشد رویکرد یادگیری تلفیقی است. این رویکرد مخصوصاً در فراگیرسازی بسیار کاربردی است.

کلیدواژه‌ها