بررسی رابطه بین سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر در رشد و پرورش استعدادهای دانش­آموزان وجود سلامت روانی آن­ها است. مطالعات متعدد نشان داده است که دانش آموزان نیز ممکن است همانند انسان های دیگر به اختلالات روانی و عاطفی مبتلا شوند. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت سلامت روانی و رابطه­ی آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان است که با استفاده  از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله ای نمونه ای با حجم 216 نفر از دانش­آموزان انتخاب شد و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ۲۸ ماده ای سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگوهیلرو معدل کل واحدهای درسی نیمسال تحصیلی گذرانده شده، استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق شاخص­های آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که 5/43 درصد دانش­آموزان دارای سلامت روانی، 6/30 درصد مشکوک به اختلال روانی و 9/25 درصد آنان مبتلا به اختلال روانی هستند. بعلاوه بین سلامت روانی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنان رابطه معنی داری است.

کلیدواژه‌ها