مطالعه تطبیقی برنامه درسی ملی استرالیا، نیوزلند وایران در حوزه فناوری و اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه وبررسی برنامه درسی ملی دو کشور استرالیا ونیوزلند در حوزه فناوری واطلاعات (ICT) و تطبیق آن با برنامه درسی ملی ایران در این حوزه انجام شده است. تا براساس استانداردها و معیارهای نظام های موفق دنیا، وضعیت آموزش و به کارگیری فناوری و اطلاعات در کشور مورد بررسی وارزیابی قرار بگیرد و جهت بهبود و اصلاح مشکلات وکاستی های احتمالی آن راهکار های مناسب پیشنهاد گردد. برای تحقق این هدف برنامه درسی ملی استرالیا، نیوزلند و ایران مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برنامه درسی دوکشور استرالیا و نیوزلند به مسئله فناوری و اطلاعات توجه اکیدی داشته اند به گونه ای که برنامه درسی استرالیا فناوری واطلاعات را به صورت روح حاکم بر برنامه درسی دانسته و از طرفی به عنوان یکی از حوزه های یادگیری به آن توجه اکیدی داشته است و اهداف و سازمان برنامه درسی در تمام مقاطع تحصیلی این کشور مشخص شده است. کشور نیوزلند نیز به حوزه فناوری واطلاعات توجهی خاص داشته در برنامه درسی این کشور نیز حوزه فناوری و اطلاعات در تمام مقاطع تحصیلی ودر تمام عناصر برنامه درسی مشخص گردیده است. در عین حال در برنامه درسی هر دو کشور استاندارد های لازم برای ارزیابی یادگیری دانش آموزان در هر مقطع مشخص شده و انتخاب محتوا به تناسب شرایط و صلاحدید مدرسه و معلم واگذار گردیده است. برنامه درسی ملی ایران حوزه فناوری و اطلاعات را در کنار کار و اشتغال قرارداده و در عین حال استفاده وبکار گیری از فناوری واطلاعات را در فرایند یاددهی و یادگیری کلیه مقاطع لازم دانسته است ،اما مواضعی مشخص و معین مانند دوکشور استرالیا و نیوزلند ندارد و عبارات مربوط به این حوزه به صورت کلی و تا حدی مبهم بیان شده است.

کلیدواژه‌ها