روانشناسی مثبت در محیط کار: نقش توانمندی‌های محافظت‌کننده در پیش‌بینی عملکرد شغلی وظیفه ای و زمینه ای معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در سال های اخیر نقش مثبت گرایی در مدیریت منابع انسانی به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تأکید روانشناسی مثبت بر نقش ویژگی­های مثبت افراد در عملکرد آنان، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانمندی‌های محافظت‌کننده در پیش‌بینی عملکرد شغلی وظیفه­ای و زمینه­ای بود. بدین منظور 148 نفر به صورت نمونه­ در دسترس از معلمان دوره اول متوسطه شهر اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش آزمون توانمندی‌ها و ارزش‌ها در عمل پیترسون و سلیگمن فهرست وارسی عملکرد وظیفه­ای بیرنهو همکاران و فهرست وارسی عملکرد زمینه­ای کونوی بودند. تحلیل ضریب همبستگی پیرسون پژوهش نشان داد که بین توانمندی‌های محافظت‌کننده و عملکرد شغلی وظیفه‌ای و زمینه‌ای رابطه معناداروجود دارد (001/0>P).  نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که خود نظم دهی و دور اندیشی عملکرد شغلی وظیفه­ای و  بخشش عملکرد شغلی زمینه­ای را پیش‌بینی می‌کنند. این یافته­ها می­تواند جهت افزایش عملکرد وظیفه­ای و زمینه­ای معلمان دوره­ی اول متوسطه مورد استفاده قرار ­گیرد.

کلیدواژه‌ها