تأثیر شبیه سازی رایانه ای بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان در درس کامپیوتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شبیه­سازی رایانه­ای بر انگیزش تحصیلی دانش­آموزان سال دوم هنرستان در درس کامپیوتر بود. این تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و گروه گواه انجام گرفت . جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیة دانش آموزان پسر پایه دوم هنرستانهای شهرستان ری که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد. حجم نمونه در این پژوهش، 60 دانش آموز پسر پایه دوم هنرستان بودند که به دلیل محدودیت اجرا، به شیوه نمونه­گیری در دسترس نمونه­­گیری شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر بود. برای محاسبه روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه از نظر متخصصان و برای تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان 78/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل توصیفی و آزمون آماری کوواریانس استفاده شد. نتایج پس آزمون انگیزش تحصیلی نشان داد که شبیه ساز رایانه­ای بر انگیزش تحصیلی دانش­آموزان تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها