بررسی رابطه مشارکت فعال فراشناختی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف ازپژوهش حاضر بررسی رابطه مشارکت فعال فراشناختی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش را کلیه داﻧﺶآﻣﻮزان متوسطه دوم ﺷﻬرایلام که درﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ94-1393ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲداد. با روش نمونه گیری خوشه ای 345 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزاراندازه گیری مقیاس خودکارآمدی تحصیلی، مقیاس جهت گیری هدف وآزمون پیشرفتت حصیلی بود که داده های به دست آمده با ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیری تجزیه وتحلیل شدند. نتایج این یافته ها نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی آن رابطه مثبت ومعناداری دارد ومی تواند پیشبینی کننده خوبی برای پیشرفت تحصیلی باشد همچنین هدف عملکرد گرای شیبه صورت مثبت ومعناداری با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی می باشد وهدف عملکرد اجتنابی نیز به صورت منفی و معناداریپیشرفت تحصیلی رابطه دارد و پیشبینی کننده خوبی برای پیشرفت تحصیلی است.

کلیدواژه‌ها