تاثیر بازی های آموزشی محقق ساخته و رایانه ای بر یادگیری شیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی های آموزشی محقق ساخته و رایانه ای بر یادگیری مفاهیم شیمی سال دوم دبیرستان بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. به همین منظور، جامعه آماری، دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران در رشته ریاضی و تجربی در نظر گرفته شد. نمونه آماری به روش تصادفی ساده، 3 گروه 35 نفره از دانش آموزان انتخاب شدند. برای سنجش یادگیری، از آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته استفاده شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی ، میانگین،درصد و...) ودر بخش آمار استنباطی، آزمون های پارامتریک تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بازی های آموزشی محقق ساخته و رایانه ای نسبت به روش سنتی بریادگیری فراگیران، تفاوت معنا داری وجود دارد.با بازی، یادگیری مفاهیم انتزاعی برای دانش آموزان لذت بخش تر شد، درک مفاهیم شیمی و به خاطر سپردن فرمول ها با شور و اشتیاق زیادی همراه بود، همیاری و اشتراک تجارب با همسالان خود باعث شد یادگیری موثرتر صورت گیرد. اما با توجه به اینکه هر بازی به نوبه خود جالب و برانگیزاننده بود، بین بازی های محقق ساخته و رایانه ای بر یادگیری فراگیران، تفاوت معنا داری وجود ندارد. از ویژگی های منحصر به فرد این بازی ها، قابل دسترس بودن، کم هزینه بودن و ایجاد نشاط و سر زندگی در دانش آموزان است.

کلیدواژه‌ها