بررسی نقش اطمینان رایانه ای، اضطراب امتحان، مرکز کنترل و استقلال در پیش بینی موفقیت یادگیرنده الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی